نکوشید که " غیر " آنچه هستید باشید
بلکه
بکوشید در " کمال " آنچه هستید باشید