مثلا هفته دیگه این موقع 

اون جایی که باید

من و اونی که باید 

اگر خدا بخواد

اقا بخواد 

بابا بخواد ...