🍀🍀🍀


غروب، جمعه، پاییز، اولین سرما...

بعضی وقتها بعضی کلمه ها در کنار هم چقدر ترسناکند،

و چقدر سخت است وقتی نباید کسی بفهمد ترسیده ای...

کسی و کسی ها را ول کن رفیق...

مهم نیستند...

می شنوی؟

من ترسیده ام...

من ترسیده ام...

من ترسیده ام...


🍀🍀🍀