داشتم به نوشته ی پارسال این موقع نگاه می کردم 

نوشته بودم خوشبین باشید شب آرزوهاست دعا کنید 

نوشته بودم برنامم برای نود و شیش چیه 

چیا یاد گرفتم و چی می خوام 

کی فکرشو می کرد یک سال بگذره و من هنوزم طعم گس تنهایی تو دهنم باشه 

کی فکرشو می کرد نامزد سابقم دوباره بیاد 

با کلی گریه با کلی گل با کلی نامه فدایت شوم 

بعد از دوسال دوری و سه ماه اینور اونور 

اینطوری بشه اوضاع 

خدا هیچکسو تنها نزاره 

یه دنیا درس ریخته سرم 

صبح چهاردهم بیمارستان باید باشم 

از تنهایی دارم دیگه دق می کنم 

و هضم حجم تفاوت آدما تو مدت کم برام سخت شده 

خیلی  

ولی با این همه من میگم امسال سال خوبیه و من به خواسته هام می رسم