پررو تر از من خودمم 

دو ساعت و نیمه دست به کتاب نزدم شنبه هم امتحان دارم 

دارم به اتفاق افتادن تمام بلایای طبیعی فکر می کنم

تهدید به خودکشی با برگه امتحان 

یا قتل استاد با خودکار 

اصلا گروگان گیری 

نمی دونم والا ...