عی بابا همه جا هم که قطعه 

تلگرام اینستگرم 😞😞

کارمون به تعطیلی نکشه صلوات 

عشق اقیانوس آرامی 

که می گفتی نبود؛

قایقم را در مسیر

آبشار انداختی...


👤 #سجاد_سامانى