سنگینی دل تنگی از نبودن دیگری نیست

سنگینی دلتنگی از نبودن خود است 

آنکه دلت برایش تنگ شده خودت هستی ...

.

.