سلام 

حال احوال 

سرم رو الکی شلوغ کردم 

روزا داره میگذره 

از آینده هیچی نمی دونم 

امیدوارم 

امیدوارم درست بشه 

مشهد رفتم و برگشتم 

خواب عجیب دو مرد عباپوش رو دیدم که انگار دو امام بودن !

امتحان زیاد دادم ارائه هم 

اشک زیاد ریختم 

خنده هم 

الحمدلله 

بدون دعا 

.

.