صدای اذان تو خونه پیچیده 

من به هم ریخته ام 

همه ی جونامو کندم قهرامو تلاشامو مهربونیامو زحمتامو دعاهامو قسمامو 

دیگه کم آوردم 

کم آوردم واقعا 

چند بار باید اینجوری کنی باهام ؟

تازه باید بنویسه تو هنوز با ما در نبردی ؟ 


مامان بره دنبال اون چرت و پرتای پولی 

حس می کنم دارم یه کلنگ می کوبم تو یه سنگ یه پارچه

دلم می خواد دااااد بزنم هوار بزنم 

منتظر چی هستی ؟