غروب جمعه 

اقایی که طلبیده شده کربلا 

اقایی که امام حسین و حضرت عباس گرفتنش تو بغلشون 

یعنی میشه ؟

.

.

ترس و لرز فردا 

هرچی باشه دیدن روی ماهت از همه چی بهتره 

اقام امام حسینه 

استاد شرمنده کردن ...