سلام 

حال احوال ؟ 

فردا ازمون دارم و حال مساعدی هم ندارم چندان 

همین 

دعام کنید