خدایا میدونم که میبینی و میشنوی و مواظبمی 

خدایا بازم شکرت 

اما خداجونم 

لطفا اون دستتو بزار رو پیچ احساسم یه ذره ضعیفش کن 

بی زحمت یه چیزیم بزار جلو زبونم که هر موقع اومدم تو مواقع احساسی صحبت کنم یه سوزشی گرفتگی صدایی چسبندگی چیزی ایجاد بشه 

قربونت برم 

ممنون که انقد خوبی که از قبل میدونی چی میگم و چی می خوام 

اها راستی 

اگر یه لطفی کنی و غذاهای بیمارستان هم بهتر بشه ها دیگه عالیه 

مثلا یه استعدادی یهو نزول کنه تو کله ی اشپزش 

دیگه همین دیگه 

دوستت دارم