.
.
.
.
تنها خداست که می تواند چیزی که شکسته است را مانند روز اول کند 
حتی اگر یک قلب باشد ..