گوشه جزوه ی قدیمم امروز دیدم با خودکار قرمز یه جمله نوشتم 

فکر کنم از خودم که این بود 

" رویاها طبیعی ترین اتفاقاتی هستند که می توانند گوشه و کنار زندگیمان رخ دهند "

.

همین خلاصه 

پر از شلوغیه سرم 

منو یادتون نره برا دعا :)