امروز از صبح این بیت شعر هی تو ذهنم تکرار میشه 

.

ناامید از در رحمت به کجا باید رفت 

یارب از هرچه خطا رفت هزار استغفار 

.

.