این اصلا قبول نیست 
قبول نیست که تو حق دلبری داری اما من حق عاشق دلبریات شدن و گفتن بهتو ندارم 
قبول نیست که هرچقدر دلت بخواد می تونی با من درد دل کنی و من قربون صدقه ات نرم و تو رو تا ابد واسه خودم نخوام 
این قبول نیست که اسلام حتی حق دلبری رو از من گرفته 
نمی تونم برات چشم و ابرو نازک کنم و دستمو بدم به دستت ، یا بیام بالا سر میزت هی اب بخورم 
قبول نیست که هزار تا دختر دارن دور و برت میپلکن 
قبول نیست