.

.

اگر هوای تو تا ابد نیفتد از سر من چه کنم ؟

.

.