تو بعد از من بهتر شدی ؟

تو عکسات اینو دیدم ، تمام این یک سال 

اما من باز دیشب خوابت رو می دیدم 

هر دفعه تو خواب ناراحت بودم و تو ام دور بودی 

اما دیشب برعکس هر دفعه بود ، دیدم که موهات ریخته ، خودت اومدی سمتم اومدی دنبالم تو اتاق ، دسبند ولو شده ی رو میزمو آویزون کردی سر جاش و برعکس همیشه نگاهم کردی و من فهمیدم که می مونی 

هنوز از دستت عصبی بودم و ناراحت اما تو دلم قند آب شد از موندنت 

رفتم که به مامان بگم افطار هستی 

و اهنگ زند وکیلی تو گوشم بود که " وایِ من اگر نیایی " و با یه حالت خوبی تو دلم میگفتم اصلا مگه میشد اون همه محبت من نادیده گرفته بشه؟

تو گفتی میرم الان میام و من بیدار شدم 

اما واقعیت چیز دیگه ای بود 

زیر لب لالایی زند وکیلی رو زمزمه کردم 

" لالا کن دختر زیبای شبنم لالا کن روی زانوی شقایق 

بخواب تا رنگ بی مهری نبینی ، تو بیداریه که تلخه حقایق ..."