سلاام

اول از همه برد تیم فوتبال مبارک و به قول خیابانی سلام روسیه 😄

دووم اینکه حسابی التماس دعا دارم این شبا و این روزا 

سوم حسابی گرسنمه و بی حال میشم 😭

پنجم هم امیدوارم و دوستون دارم و ایمان و امیدم فعاله 

چرا ؟

چهار اثر معروف اسکاول شین ❤️

همین