.
.
+به نظرت من سَبُک شدم ؟
-عاشق سَبُک می شه اما سَبُک نمی شه
+نمی فهمم چی میگی
- اگه منظورت از سبک شدن پر در آوردنه اره تو سبک شدی 
وجود عشق باعث شده تو کارایی بکنی که قبل از اون نمی کردی چه خودش بفهمه چه نفهمه
اما 
اگه منظورت از سبک شدن کوچیک شدنه 
عاشق هیچ وقت سر موندن پای عشقش کوچیک نمیشه...
.
شب های روشن