.
ما پر از تناقضیم 
درست همان لحظه که لبخند میزنیم 
همان لحظه که در اتوبوس جایمان را به پیرزن می دهیم 
همان موقع که میانه ی دعوا عصبانی هستیم 
همان موقع که آهنگ شاد حامد پهلانه را پلی می کنیم 
دقیقا در لحظه ای با دوستمان گپ می زنیم 
و یا آن موقع که خیال مادرمان را راحت می کنیم 
ما سرشار از تناقضیم ...