میزان رای ملت است
رفتیم رای دادیم و آمدیم 
ای کاش چهارسال بعد همگی ببالیم به انتخاب ملتمان و سرخوش از ثبات و پیشرفت حاصله باشیم 
.
.
همین