.

.

محبوب من از داشتنم می ترسید 

از نداشتنم هم می ترسید

با این همه اما 

گمان مکنید که او مرد شجاعی نیست 

وطنش بودم اگر

برای من می جنگید

مادرش اگر

برای من جان می داد

اما

من هیچکسش نیستم 

من 

" هیچ کسش" هستم...