.

.

دیشب خواب دیدم دارم برنج میدم برای نذری 

تعبیر نوشته بود حاجت روایی 

آخخخخخخ جووووووون ❤️❤️❤️❤️❤️