کیو میگی ؟
همون که بی سواد بود  ؟ 
همون که چاق بود ؟ 
همون که اون موقع ها بداخلاق بود ؟
همون شاگرده که درس نمی خوند ؟
.
.
خودمون داریم میگیم اون موقع ها 
خود ما اون موقع ها چه جوری بودیم ؟
لزومی به تعریف از آدما نیست 
اما احترامی براشون قائل باشیم که دوست داریم از طرف مقابل دریافت کنیم 
دست کم گرفتن اطرافیان و در نظر نگرفتن تلاش و تغییری که تو زندگیشون ایجاد کردن باعث پس رفت خودمون میشه...