.

باز امروز بین چند میلیون و چند هزار نفر جمعیت 

شهر چقدر خالی بود 

آنقدر که داشت خفه ام می کرد 

پس 

کجایی ؟

جانِ دلم های تا شده ی  کنج قلبم پوسید 

بسکه 

نیستی 

بس که تنهام 

.

.