کیه که میگه دکترا الکی دکتر میشن ؟

هرکی هس بگه تعارف نکنه 

.

.

تا خودم با همین چشمای پف کرده بیدار مونده بیام بزنم پودرش کنم 

.

.

والا 


امتحان دارم 

دعام کنین 👶