خسته از رنگ های نقاشی 

می شود آسمان من باشی؟

.

.

دلم می خواهدت 

.

.

دلم می خواهدش 

.

.

پ ن :

هیچکس 

جز آنکه دل به خدا سپرده است 

رسم دوست داشتن نمی داند...