.

.

عزیزدل  ، مثبت بنویس 

.

.

چشم 

.

.

بی بلا ماهی جانم...