این قسمت 
چهارده فروردین چگونه گذشت
یک از خواب که بلند شدم یه صبحانه نوتلایی با تست نوش جان کردم 
دو کمی از خستگی ها در شد خانه سامان یافت و چند صفحه نادر ابراهیمی نوش جان کردم 
سه نتیجه آزمون اومد و با دوستم صحبت کردم و نتیجش عالی شده بود پس یه شیرینی افتادیم 😋
چهار همون لحظه تصمیم بر آن شد که بریم زیر بارون و کافه لانجین 
پنج با یه راه خلوت و نم نم بارون خیلی تر گل ورگل زدیم بیرون 
شش اول امامزاده و آرامش خوشگل خودم و یا جابرالمنکسرین بعدشم کافه و بلک فارست خوشمزه
هفت راه برگشت خلوت ، اتاق خوشگل و نسیم بهاری 
هشت برنامه ریزی برای شش ماهه ی بسیار پرکاری که از فردا استارت میخوره 
نه بسم الله