.
.
جمعه دو تا جمله خیلی تکونم داد 
و فهمیدم که فعلا اصلا آماده ی پذیرش مسئولیت نیستم 
و باید مسئولیت پذیریم خیلی زیاد بشه 
تصمیمای جدی سال جدیدم اینه 
١. خوش بین باشم
٢. مسئولیت پذیر باشم و کارامو جدی ببینم و امروز فردا نکنم بهمونه نیارم
٣. کمتر چیزای مثبتو به بقیه تذکر بدم (غرنزنم😂)
٤. تغذیم بهتر بشه 
٥. ورزش کنم هر شب حدود پنج دقیقه 
٦. کنترل گوشی همراه 😄